ศาลอุทธรณ์ภาค 2
The Court of Appeal Region 2

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 2

ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 และคณะผู้บริหารศาลอุทธรณ์ภาค 2 ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้างในศาลอุทธรณ์ภาค 2 เข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในศาลอุทธรณ์ภาค 2 ณ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)
image

          เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นายวินัย เรืองศรี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 และคณะผู้บริหารศาลอุทธรณ์ภาค 2 ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้างในศาลอุทธรณ์ภาค 2 เข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในศาลอุทธรณ์ภาค 2 โดยเข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center : SMC) และ เยี่ยมชมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการวิจัยขยายผลและพัฒนานวัตกรรมของ EECi ด้าน Modern agriculture (Smart Greenhouse) เพื่อให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้างในศาลอุทธรณ์ภาค 2 นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน เกิดมุมมองใหม่ เสริมสร้างแนวคิดใหม่ มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการงานให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับบทบาทภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมและนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรม ณ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image