ศาลอุทธรณ์ภาค 2
The Court of Appeal Region 2

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 2

ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 2
https://drive.google.com/file/d/1tkwdhjXIR9oyDFfSlkwinjrvnCnK_8wp/view?usp=sharing

2.เอกสารประกวดราคาจ้าง
https://drive.google.com/file/d/1hhu2UB9X1e3C1mjF8I6yyAKQmb_gWze4/view?usp=sharing

3.1.ราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 2
https://drive.google.com/file/d/1hZhgnTd-YZVisuVHwIubgCt5x0_9uL7c/view?usp=sharing

3.2.รูปแบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
https://drive.google.com/file/d/1DcfnpIYstaMjyeeQoum8PJWJtayj5Tno/view?usp=sharing

3.3.รูปแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
https://drive.google.com/file/d/1C94J1OJhmP-vtcgATEOuAJKuQVHN4GZH/view?usp=sharing

3.4.รูปแบบระบบสุขาภิบาลและงานโครงสร้าง
https://drive.google.com/file/d/1ZKMl1XpS2e1woBExfSBgfB3ddltkmkm5/view?usp=sharing

3.5.รูปแบบงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 2
https://drive.google.com/file/d/1UB1qseLn_pndFb9AeZjBT7ZTvfAuG6VN/view?usp=sharing

3.6.งวดงานงวดเงิน
https://drive.google.com/file/d/1P3E7Z8S5_28rKzyeiEMfYvAZXCUItwKu/view?usp=sharing

3.7.รายการประกอบแบบซ่อมแซมอาคารศาล
https://drive.google.com/file/d/1IOF3bMe7sIINLiqsNmVQjkXdC1elIRTf/view?usp=sharing

3.8.รายการประกอบแบบครุภัณฑ์
https://drive.google.com/file/d/1XDwJctQdxGbLNhjZ-_EVBnpabTwt--R3/view?usp=sharing

3.9.รายการประกอบแบบ VDO Conference
https://drive.google.com/file/d/108andkheh9Tt2zQos0UefO1JBGeUx8YC/view?usp=sharing

3.10.รายการมาตรฐานวัสดุ
https://drive.google.com/file/d/1zHCgAJAEs74ozh-1gXM4zi7mYH_VD7q7/view?usp=sharing

3.11.วงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง
https://drive.google.com/file/d/1K9cA9owGjwwhgub2SqJhsWL3GZ-eOFQJ/view?usp=sharing


image เอกสารแนบ