ศาลอุทธรณ์ภาค 2
The Court of Appeal Region 2

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 2

ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 มอบหมายให้ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๒ มอบเงินสวัสดิการให้แก่ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมในศาลอุทธรณ์ภาค 2 เนื่องจากลาคลอดบุตรและเข้าคลอดบุตร

          เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา นายวินัย เรืองศรี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 มอบหมายให้นางสาวกรวรรณ อาธารมาศ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๒ มอบเงินสวัสดิการให้แก่นางสาวภัคภรณ์ บัวสาคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน เนื่องจากลาคลอดบุตรและเข้าคลอดบุตร ณ โรงพยาบาลระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 โดยนายธวัฒชัย มิตรสุวรรณ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ คู่สมรสเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งเสริมสวัสดิการแก่บุคลากรของศาลให้สอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ 1 “รักศาล” ณ ส่วนคำสั่งคำร้อง ชั้น 9 อาคารศาลอุทธรณ์ภาค 2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


image เอกสารแนบ