ศาลอุทธรณ์ภาค 2
The Court of Appeal Region 2

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 2

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 จัดโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงและความปลอดภัยในอาคารแก่บุคลากรในศาลอุทธรณ์ภาค 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา ศาลอุทธรณ์ภาค 2 จัดโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงและความปลอดภัยในอาคารแก่บุคลากรในศาลอุทธรณ์ภาค 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเกิดทักษะในการป้องกันอันตรายและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากอัคคีภัย ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2550 โดยมีข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ ลูกจ้างในศาลอุทธรณ์ภาค 2 แม่บ้าน และพนักงานรักษาความปลอดภัย เข้าร่วมโครงการ ณ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


image เอกสารแนบ